Welcome to Biomass Chemical Engineering,
Preparation and Hydrogenation Performance of Cobalt-orange Peel Carbon Hydrogen Transfer Catalyst
Hongye ZHAO, Yi WU, Zhengjiang DU, Quansheng LIU, Huacong ZHOU
Biomass Chemical Engineering . 2021, (4): 14 -20 .  DOI: 10.3969/j.issn.1673-5854.2021.04.003