Welcome to Biomass Chemical Engineering,
Research Progress on Comprehensive Utilization of Camellia oleifera Abel Shell
Meiling XIA, Yunpu WANG, Shumei ZHANG, Yuan ZENG, Yuhuan LIU, Roger RUAN
Biomass Chemical Engineering . 2021, (6): 26 -38 .  DOI: 10.3969/j.issn.1673-5854.2021.06.004