Welcome to Biomass Chemical Engineering,
Process Optimization of Synthesis of 1-Decene by Olefin Metathesis of Methyl Oleate
Hengyi SHU, Zhifeng ZHENG, Shuirong LI, Shouqing LIU, Hongzhou HE, Yuanbo HUANG
Biomass Chemical Engineering . 2021, (5): 8 -14 .  DOI: 10.3969/j.issn.1673-5854.2021.05.002