Welcome to Biomass Chemical Engineering,
Low-energy Consumption Technology for Industrial Production of Corn Fuel Ethanol
Xinchun JIANG, Jingshen OU, Fan LI, Hongcai ZHOU, Yi TONG, Xinshu ZHUANG
Biomass Chemical Engineering . 2021, (4): 7 -13 .  DOI: 10.3969/j.issn.1673-5854.2021.04.002